Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ochrona Środowiska: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łobez

 

 

 

REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Lp.

 

Nr rejestrowy/Nr zaświadczenia

 

Nazwa firmy/ nazwisko i imię przedsiębiorcy

 

Siedziba

i adres

 

NIP

 

REGON   (jeśli jest)

 

Kody i rodzaje odbieranych odpadów

 

1

 

IK.6233.1.2012.MM

1

ATF Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000549953)

Chojnica 2

78-650 Mirosławiec 

 

ul. Świerczewskiego 2 b 78-320 Połczyn Zdrój

 

 

672 100 16 59

 

 

 

330322739

 

 

poniżej

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - Opakowania z drewna

15 01 04 - Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - Opakowania ze szkła

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

15 01 10 * - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02 * - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami

15 02 03 - Sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15  Ol 03 - Zużyte opony

16 02 09* - Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10* - Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11*- Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (l) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

16 02 16 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* - Baterie zawierające rtęć

16 06 04 - Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 - Inne baterie i akumulatory

16 06 06* - Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16  80 01- Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

17  01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 0l 02 -Gruz ceglany

17 0l 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 0l 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia substancje niebezpieczne

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 0l 06

170 01 80 - Usunięte tynki. Tapety, okleiny itp.

17 0l 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 0l 82 - Inne niewymienione odpady

17 02 0l - Drewno

17 02 02 - Szkło

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 80 - Odpadowa papa

17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05* - Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01*- Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03*- Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*- Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08 01*- Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0l

17 09 02* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB” szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* - Inne odpady z budowy, rem90ntów i demontażu ( w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 16 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające degradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 13*- Rozpuszczalniki

20 01 14*- Kwasy

20 01 15*- Alkalia

20 01 17*- Odczynniki fotograficzne

20 0119*- Środki ochrony roślin I. i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 0l 21* - Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 0l 23* - Urządzenia zawierające freony

20 0l 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 0l 26* - Oleje i tłuszcze roślinne inne niż wymienione w 20 0l 25

20 0l 27* - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 0l 28 - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż, wymienione w 20 0l 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 0l 32 - Leki inne niż wymienione w 20 0l 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 0l, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 -  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20

0121 i 20 0l 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 0l 36  - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121, 20 01 23 i 20 01 35

 20 01 37*       - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 20 01 38*       - Drewno inne niż wymienione w 20 0l 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40  - Metale

20 01 41  - Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 0l 19

20 01 99 - Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 -  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 -  Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia  nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

Lp.

 

Nr rejestrowy/Nr zaświadczenia

Nazwa firmy/ nazwisko i imię przedsiębiorcy

 

Siedziba

 i adres

 

    NIP

 

REGON   (jeśli jest)

 

Kody i rodzaje odbieranych odpadów

 

2

 

IK.6233.2.2012.MM

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 ul. Niepodległości 19 A 73-150 Łobez

 

854 11 08 167

 

810863040

 

poniżej

 

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 -  Opakowania z drewna

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – Opakowania ze szkła

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

16 01 03 – Zużyte opony

16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCHC, HFC

16 02 14 -  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15 * - Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

17 01 01 – Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów  ceramicznych i elementów

17 02 02 - Szkło

17 03 80 – Odpadowa papa

20 01 01  – Papier i tektura

20 01 02  – Szkło

20 01 08  – Odpady kuchenne ulegające degradacji

20 01 10  – Odzież

20 01 11  – Tekstylia

20 01 21* - Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25  - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te  baterie

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38* - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 – Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 – Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

Lp.

 

Nr rejestrowy/Nr zaświadczenia

Nazwa firmy/ nazwisko i imię przedsiębiorcy

 

Siedziba

 i adres

   

NIP

 

REGON   (jeśli jest)

 

Kody i rodzaje odbieranych odpadów

 

3

IK.6233.3.2012.MM

3

 

Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kopernika 1

72-315 Resko

 

857 10 69 012

 

810913512

 

poniżej

 

10 01 01  – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

13 02 08*- inne oleje silnikowe

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – opakowania z drewna

15 01 04 – opakowania z metali

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – opakowania ze szkła

15 01 09 – opakowania z tekstyliów

16 01 03 – zużyte opony

17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 – gruz ceglany

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 – inne niewymienione odpady

17 02 01 – drewno

17 02 02 – szkło

17 02 03 – tworzywa sztuczne

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01  – papier i tektura

20 01 02  – szkło

20 01 08  – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 – odpady z targowisk

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

Lp.

 

Nr rejestrowy/Nr zaświadczenia

Nazwa firmy/ nazwisko i imię przedsiębiorcy

 

Siedziba

 i adres

   

NIP

 

REGON   (jeśli jest)

 

Kody i rodzaje odbieranych odpadów

 

4

 IK.6233.4.2012.AK

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.

ul. Górecka 104

61-483 Poznań

ul. Górecka 104

61-483 Poznań

 

779 00 02 220

 

632076318

 

poniżej

 

 

 

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

 

 

 

20 01 01 Papier i tektura

 

20 01 02 Szkło

 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 01 10 Odzież

 

20 01 11 Tekstylia

 

20 01 13* Rozpuszczalniki

 

20 01 14* Kwasy

 

20 01 15* Alkalia

 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

 

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje  niebezpieczne

 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

20 01 29*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory  zawierające te baterie

 

20 01 34Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 

20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21  i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01  23 i 20 01 35

 

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 

20 01 39 Tworzywa sztuczne

 

20 01 40 Metale

 

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

 

20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

 

 

Odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy)

 

 

 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

 

 

Inne odpady komunalne

 

 

 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

20 03 02 Odpady z targowisk

 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

 

15 01 04 Opakowania z metali

 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

 

15 01 07 Opakowania ze szkła

 

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

 16 01 03 Zużyte opony

 

17 01 02 Gruz ceglany

 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów  materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06

 

17 02 01 Drewno

 

17 02 02 Szkło

 

17 02 03 Tworzywa sztuczne

 

17 03 02 Asfalt inny niż wymienione w 17 03 01

 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

 

17 04 02 Aluminium

 

17 04 03 Ołów

 

17 04 04 Cynk

 

17 04 05 Żelazo i stal

 

17 04 06 Cyna

 

17 04 07 Mieszaniny innych metali

 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 17 05 07

 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

  

 

 

 

 

Lp.

 

Nr rejestrowy/Nr zaświadczenia

Nazwa firmy/ nazwisko i imię przedsiębiorcy

 

Siedziba

 i adres

 

NIP

 

REGON   (jeśli jest)

Kody i rodzaje odbieranych odpadów

 

7

IK.6233.8.2012

8

Zakład Usług Komunalnych SJ Krzysztof Makarski i Małgorzata Makarska

 

ul. Runowska 14 73-155 Wegorzyno

 

854 10 82 278

 

812635537

 poniżej

 

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i  elementów  wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 03 80 Odpadowa papa

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 16 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 Urządzenie zawierające freony

  20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021