Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników » Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
A A A

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW – ZMIANY W DOFINANSOWANIU KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Burmistrz Łobza informuje pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, że od 1 września 2019 r. zmianie uległy zapisy art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

 Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 1 pkt 55 ww. ustawy zmianie ulega art. 122 dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Od 1 września 2019 r. pracodawcy, będący rzemieślnikami, w myśl art. 2 ustawy o rzemiośle (nawet jeśli nie są zrzeszeni), ubiegając się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, będą zobowiązani przedstawić zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego egzaminu czeladniczego (dot. nauki zawodu) bądź egzaminu sprawdzającego (dot. przyuczenia). W przypadku gdy pracodawca, będący rzemieślnikiem przedstawi zaświadczenie/ dyplom/ certyfikat o zdaniu egzaminu inne niż wymienione wyżej (np. wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2019 r. przepisami, otrzyma decyzję odmawiającą przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Powyższy zapis dotyczy zarówno nauki zawodu, jak i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 z późn. zm.) stanowi, iż:

Art.2. [Pojęcia rzemiosła i rzemieślnika]

1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej –jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub

3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą  w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej – jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub


8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni oraz wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

1 a. (uchylony), 2. (uchylony), 3. (uchylony)

4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności4. transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

5. (uchylony)

6. Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt 3-7.

Art. 3. [Dowody kwalifikacji zawodowych w rzemiośle]

 1. Dowodami kwalifikacji zawodowych w rzemiośle są:
 • dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła;
 • dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającemu danemu rodzajowi rzemiosła;
 • świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (do pobrania),
 2. kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 3. kopia dyplomu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany zdał egzamin i ukończył naukę zawodu/przyuczenie z wynikiem pozytywnym – młodociani pracownicy zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami zdają egzaminy czeladnicze/sprawdzające w izbie rzemieślniczej, młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami zdają egzamin zawodowy w okręgowej komisji egzaminacyjnej (nauka zawodu) lub bezpośrednio u pracodawcy (przyuczenie).
 4. oświadczenie czy pracodawca jest czy nie jest rzemieślnikiem (do pobrania),
 5. kopie świadectw pracy młodocianego pracownika (w przypadku prowadzenia nauki zawodu przez 2 lub więcej pracodawców),
 6. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej kształcenie zawodowe,
 7. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy (umowę o pracę + aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie),
 8. aktualny wydruk z CEIDG lub z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 9. kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek oraz potwierdzających uprawnienia wspólnika spółki do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego,
 10. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania) (Wnioskodawca nie musi wypełniać części B formularza),
 11. oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis (do pobrania),
 12. oświadczenie wspólnika (jeśli wniosek jest składany przez wspólnika spółki cywilnej) (do pobrania),
 13. pełnomocnictwo (jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę).

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8 081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia; jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do prowadzonej przez nich nauki zawodu (dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy);
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia (nie ma tu zastosowania opisana powyżej reguła proporcjonalności).
 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000,00 zł. Obwieszczenie Ministra Edukacji w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy dot. nauki zawodu rozpoczętej w roku szkolnym 2019/2020 opublikowane zostało w Monitorze Polskim z

dnia 28 marca 2019 r. (M.P.2019.276 z dnia 2019.03.28).

 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać:

 

Kwalifikacje pedagogiczne, tj.:

1)      ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów p.n.z, określonym w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 391), i zatwierdzony przez kuratora oświaty, lub

2)      ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki  i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub

3)      ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub

4)      przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub

5)      kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245)

 

oraz

Kwalifikacje zawodowe, tj.:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej

lub

2)  tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej 4-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego,

lub

 

3)  dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 4- letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej 6-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

 

Podstawa prawna dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.) – zmiana (Dz. U. z 2019 r. poz. 644),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644 ze zm.) – zmiana (Dz. U. z 2019 r. poz. 391),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w prawieklasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz.  743),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacjiprzedstawianej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz.311 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 ze zm.),
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276),Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL 352 z 24 grudnia 2013 r.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE – 4.5.2016 L 119/1),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Opłaty:

Bez opłat

Termin składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się
w terminie 3miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu

zawodowego/czeladniczego (dot. nauki zawodu) bądź egzaminu sprawdzającego (dot.
przyuczenia).
Dofinansowaniem objęci są młodociani pracownicy zamieszkali na terenie Gminy Łobez.

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy
szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Łobza  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym w Gminie Łobez pracodawca zobowiązany jest zawiadomić burmistrza.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, pok. 17, tel. 913976178.

 

Dokumenty do pobrania:
wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia 2021
(wprowadził: Grzegorz Lew 2021-10-19 10:09:47)
rozmiar pliku: 73Kb
oświadczenie jestem - nie jestem rzemieślnikiem.pdf
(wprowadził: Grzegorz Lew 2021-09-23 11:48:19)
rozmiar pliku: 18.6Kb
WZÓR - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(wprowadził: Grzegorz Lew 2021-09-16 09:27:35)
rozmiar pliku: 1.1Mb
oświadczenie jestem - nie jestem rzemieślnikiem
(wprowadził: Grzegorz Lew 2021-09-16 09:21:47)
rozmiar pliku: 154.5Kb
KARTA Dofinansowanie młodocianych pracowników zmiany od 01.09.2019
(wprowadził: Grzegorz Lew 2021-09-16 09:17:40)
rozmiar pliku: 265Kb
oświadczenie wspólnika spółki
(wprowadził: Grzegorz Lew 2021-09-16 09:17:14)
rozmiar pliku: 110.9Kb
oświadczenie wspólnika spólki
(wprowadził: Grzegorz Lew 2021-09-16 09:16:28)
rozmiar pliku: 13.9Kb
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
(wprowadził: Grzegorz Lew 2019-11-04 13:42:12)
rozmiar pliku: 38Kb
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
(wprowadził: Grzegorz Lew 2019-11-04 13:41:56)
rozmiar pliku: 196.4Kb
oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
(wprowadził: Grzegorz Lew 2019-11-04 13:41:37)
rozmiar pliku: 40Kb
oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
(wprowadził: Grzegorz Lew 2019-11-04 13:41:24)
rozmiar pliku: 198.2Kb
zawiadomienie o powstałych zmianach
(wprowadził: Grzegorz Lew 2017-09-06 15:32:26) 0
zawiadomienie o powstałych zmianach
(wprowadził: Grzegorz Lew 2017-09-06 15:32:04) 0
zawiadomienie o zawarciu umowy
(wprowadził: Grzegorz Lew 2017-09-06 15:33:24) 0
zawiadomienie o zawarciu umowy
(wprowadził: Grzegorz Lew 2017-09-06 15:31:46) 0
formularz inf przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf
(wprowadził: Grzegorz Lew 2016-02-09 15:12:00) 0
formularz inf przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls
(wprowadził: Grzegorz Lew 2016-02-09 15:05:26) 0

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021