Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw ) » ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ MAKU LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH
A A A

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw ): ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ MAKU LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH

 

 obrazek

 

 

Urząd Miejski w Łobzie, ul. Niepodległości 13

tel.: (091) 3974001(02), fax.: (091) 3974373,

e-mail: lobez@lobez.pl

www.lobez.pl

 

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

 

 

PODSTAWA PRAWNA

  • § Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.),
  • § Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000 z późn. zm.),
  • § Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni uprawy maku
    i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego – wydawana corocznie.

 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego. Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

II.WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych,

- umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

- oświadczenie wnioskodawcy, ze dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z póżn. zm),

- oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z póżn. zm.),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

- faktura poświadczająca zakup materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany,

- etykieta z opakowania materiału siewnego tych roślin,

- w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub uwierzytelniona kopia).

 

III. OPŁATY

- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 30,00 zł.,

- opłata skarbowa od pełnomocnictwa lub prokury albo jego wpisu, w wysokości 17,00 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 1 – 5).

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Wydanie zezwolenia, w formie decyzji administracyjnej, bądź wydanie decyzji administracyjnej o odmowie wydania zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych,
  2. wpisanie zezwolenia do rejestru wydawanych zezwoleń prowadzonego przez Burmistrza Łobza.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Stosownie do art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania Administracyjnego nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


VI.
    TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Łobza.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Podanie numeru telefonu ułatwi procedowanie sprawy.

 

VIII. OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Paulina Maciejczak, pokój nr 11, tel. (091) 397-61-73.

 

Dokumenty do pobrania:
wniosek o wydanie zezwolenia - mak.pdf
(wprowadził: Grzegorz Lew 2016-07-12 11:10:40) 0
wniosek o wydanie zezwolenia - mak.doc
(wprowadził: Grzegorz Lew 2016-07-12 11:10:24) 0
wniosek o wydanie zezwolenia - konopia włóknista.pdf
(wprowadził: Grzegorz Lew 2016-07-12 11:10:02) 0
wniosek o wydanie zezwolenia - konopia włóknista.doc
(wprowadził: Grzegorz Lew 2016-07-12 11:09:44) 0
Oświadczenie o niekaralności za pzrestępstwa i wykroczenia.pdf
(wprowadził: Grzegorz Lew 2016-07-12 11:09:20) 0
Oświadczenie o niekaralności za pzrestępstwa i wykroczenia.doc
(wprowadził: Grzegorz Lew 2016-07-12 11:08:59) 0
Oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonym, przed kradzieżą.pdf
(wprowadził: Grzegorz Lew 2016-07-12 11:08:32) 0
Oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonym, przed kradzieżą.doc
(wprowadził: Grzegorz Lew 2016-07-12 11:07:24) 0

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021