Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ochrona danych osobowych: Informacja Administratora Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łobzie jest Gmina Łobez reprezentowana przez Burmistrza Łobza.

Dane kontaktowe:           
Urząd Miejski w Łobzie
ul. Niepodległości 13
73-150 Łobez
telefon: 91-397-40-01/02
e-mail: lobez@lobez.pl

2) Inspektorem Ochrony Danych jest .


Dane kontaktowe;           
Inspektor Ochrony Danych
ul. Niepodległości 13
73-150 Łobez
e-mail: iod@lobez.pl

3) Dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych zgodnie z RODO:

-  na podstawie zgody osoby,

- do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,

-  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:

- Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- Podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów zgodnych z art. 28 RODO przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

6) Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;

- prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;

- prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;

-  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;

- prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

- prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@lobez.pl

7) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8) Podanie danych jest:

- obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,

- dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

10)  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11)  Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Burmistrz Łobza  w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz Księgi procedur dla Urzędu Miejskiego w Łobzie.

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021