Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW » Uzupełniające wybory ławników
A A A

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW: Uzupełniające wybory ławników

 

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie


NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SADU REJONOWEGO W ŁOBZIE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

 

Działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 190)


Ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 dla:

Sądu Rejonowego w Łobzie   –  2 ławników dla spraw rodzinnych

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.  

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 § 1 ustawy):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być (art. 159 § 1  ustawy):

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać na stronie internetowej: ww.bip.lobez.pl, w zakładce Wybory uzupełniające ławników sądowych. 

 

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § ustawy:

§ 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

§ 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

oraz dodatkowe oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników, mogą pobrać załączniki umieszczone na stronie internetowej: www.bip.lobez.pl w zakładce Wybory uzupełniające ławników sądowych. 

Termin do składania dokumentów mija 08 maja 2020 r. (piątek). Zgłoszenia kandydatów na ławników, które wpłyną do Rady Miejskiej w Łobzie po tym terminie pozostawia się bez dalszego biegu.

Decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenie kandydatury za pomocą przesyłki listownej będzie skuteczne tylko wtedy, gdy wpłynie faktycznie do Rady Miejskiej w Łobzie najpóźniej 08 maja 2020 r.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór uzupełniający kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 dla Sądu Rejonowego w Łobzie 
w Biurze Rady Miejskiej ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez (od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Łobzie Biuro Rady Miejskiej ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Biura Rady Miejskiej po upływie wyznaczonego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, pozostawi się bez dalszego biegu.

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty
w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

 

08 maja 2020 r.

jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łobzie

Bogdan Górecki

Dokumenty do pobrania:
Klauzula Informacyjna Wybory Ławników
(wprowadził: Grzegorz Lew 2020-05-15 13:12:16)
rozmiar pliku: 67.8Kb
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(wprowadził: Grzegorz Lew 2020-03-23 14:54:21)
rozmiar pliku: 1.3Mb
Oświadczenie kandydata na ławnika nr 2
(wprowadził: Grzegorz Lew 2020-03-23 14:54:07)
rozmiar pliku: 30Kb
Oświadczenie kandydata na ławnika nr 1
(wprowadził: Grzegorz Lew 2020-03-23 14:53:57)
rozmiar pliku: 31.5Kb
Oświadczenie dodatkowe kandydata
(wprowadził: Grzegorz Lew 2020-03-23 14:53:46)
rozmiar pliku: 25.5Kb
lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika sądu powszechnego w naborze na kadencję 2020-2023
(wprowadził: Grzegorz Lew 2020-03-23 14:53:24)
rozmiar pliku: 162.5Kb
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
(wprowadził: Grzegorz Lew 2020-03-23 14:52:00)
rozmiar pliku: 106.1Kb
formularz krajowego rejestru karnego
(wprowadził: Grzegorz Lew 2020-03-23 14:51:48)
rozmiar pliku: 135.5Kb
druk zaświadczenie lekarskie
(wprowadził: Grzegorz Lew 2020-03-23 14:51:34)
rozmiar pliku: 40.5Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021