Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁOBZA o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i k...
A A A

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁOBZA o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Łobez oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

IK.6720.1.2020.AP

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŁOBZA

 

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Łobez oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), a także na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały nr XX/145/2020 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 27 marca 2020 r.

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej opisanej zmiany Studium.

Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie terenu pod cmentarz komunalny w obrębie geodezyjnym Łobez 0001 wraz ze związaną z nim strefą ochronną położoną w obrębach Łobez 0001 i Dalno oraz przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie geodezyjnym Łobez 0002.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski:

- na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez,

- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73–150 Łobez,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać siedzibie Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13, pok. nr 8 w godz. 9.00-15.00.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Łobza.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021