Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw ): PODEJMOWANIE INTERWENCJI NA ZGŁOSZENIE O NARUSZANIU PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH

 

 

obrazek 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

Urząd Miejski w Łobzie, Niepodległości 13

tel.: (091) 397 61 47,  fax.: (091) 397 43 73,

e-mail: wydzialoa@lobez.pl  www.lobez.pl

Straż Miejska

NAZWA PROCESU

Podejmowanie interwencji na zgłoszenie o naruszaniu  przepisów porządkowych.

            

 Dane Wejściowe

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)

 

 I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym oraz w zakresie wynikającym z innych ustaw i aktów prawa miejscowego.

2. Straż Miejska Łobez ul. Niepodległości 13 pok. 52, 73-150 Łobez, telefon bezpośredni stacjonarny 913976158, telefon komórkowy 505076374, dokonywania zgłoszeń telefonicznych pod wskazanymi numerami telefonów.

3. Zgłoszenia w sprawach wykroczeń podlegających Straży Miejskiej mogą być wnoszone  osobiście do protokołu pod wskazanym adresem, osobę go zastępującą.

4. Zgłoszenia pisemne są przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łobzie ul. Niepodległości 13, pok. 24, 73-150 Łobez.

       

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Zgłoszenie osobiste do protokołu /pokrzywdzony-świadek/ - wymagany dokument tożsamości.
  2. Zgłoszenia telefoniczne /pokrzywdzony-świadek/ - imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej oraz inne informacje udzielone na prośbę przyjmującego zgłoszenie, które mogą być niezbędne dla ułatwienia funkcjonariuszom w podjęciu działań interwencyjnych /znamiona wykroczeń/.

 

III. OPŁATY

 Dokonanie zgłoszenia faktu naruszenia prawa nie podlega opłacie.

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Interwencja funkcjonariuszy nastąpi:

  1. W sprawach pilnych, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia - bez zbędnej zwłoki możliwie jak najszybciej, od momentu wpłynięcia zgłoszenia od osoby zawiadamiającej.
  2. W pozostałych sprawach- w miarę posiadanych możliwości kadrowych i sprzętowych.
  3. W niektórych sprawach termin i godzina interwencji może zostać ustalona po przeprowadzeniu wstępnych uzgodnień z przełożonymi, wewnątrzwydziałowymi, lub z osobą zgłaszającą /pokrzywdzony, świadek/.
  4. Ostateczny czas definitywnego zakończenia sprawy, tj. doprowadzenia do wyegzekwowania od sprawcy wykroczenia zachowania zgodnego, z przepisami prawa i zakończenia czynności, w tym z zastosowaniem środka przewidzianego prawem w stosunku do sprawcy czynu karalnego jest uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy /wielowątkowa/.

       Dane Wyjściowe

V. TERMIN ZAŁATWIENIA INTERWENCJI - SPRAWY

     1. Nałożenia mandatu karnego lub udzielenie pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżenia lub zastosowania innych środków oddziaływania wychowawczego na sprawcę bezpośrednio po popełnionym wykroczeniu.

     2. Zastosowanie postępowania mandatowego /do 60 dni od daty ujawnienia.

     3. Skierowanie na sprawcę wykroczenia Wniosku o Ukaranie do Sądu Rejonowego w Łobzie po odmówieniu przyjęcia mandatu karnego/ po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających/.

  

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

1.Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje burmistrz.

2. Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt. IV, przysługuje zażalenie do prokuratora.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

      1. Terenem działania Straży Miejskiej są granice administracyjne Gminy Łobez.

 

VII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ (ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES)

 

Urząd Miejski w Łobzie – Straż Miejska, Starszy Inspektor Straży Miejskiej Leszek Bryczkowski, tel.(91) 397 61 58

 

Wydanie I z dnia 24.01.2020r.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021