Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Burmistrz

Kontakt

Budżet

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

Interpretacje podatkowe »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Interpelacje i zapytania radnych »

Miejska Rada Oświaty

Jednostki Pomocnicze

Gminne jednostki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Nieruchomości

Zapytania ofertowe »

Gospodarowanie zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego Gminy Łobez »

Informacje, komunikaty

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach »

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Ochrona danych osobowych

Mienie komunalne

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Stypendia szkolne

Zachodniopomorska karta rodziny i karta seniora

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

Ponowne wykorzystywanie

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli

Działalność lobbingowa »

Petycje »

Informacja o polowaniach zbiorowych

Raport o stanie Gminy Łobez »

Dostępność

walidacja css walidacja html walidacja wcag

EWIDENCJA LUDNOŚCI: UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL

 

 

 

 

 

 

KARTA PRZEBIEGU PROCESU

Urząd Miejski w Łobzie, ul. Niepodległości 13

tel.: (091) 3974001(02), fax.: (091) 3974373,

e-mail: lobez@lobez.pl

www.lobez.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL

 

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejstru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482),

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. Z 2019 r poz. 1212)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000 z póżn zm.),

- Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096)

- Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dane udostępnia się w trybie jednostkowym z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Do korzystania z nich są uprawnione m.in. organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, a także inne osoby, pod warunkiem wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich informacji.

 Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL może złożyć:

- osoba, która wykaże interes prawny tzn. że żądane informacje o osobie są niezbędne wnioskodawcy w celu dokonania określonych  czynności wynikających z przepisów prawa, wówczas wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów  potwierdzającyh interes prawny, na który się powołuje,

- osoba, która ma interes faktyczny tzn.że chce uzyskać dane dotyczące innej osoby, ale nie można swojego żądania poprzeć żadnymi przepisami prawa. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to pisemną zgodę na udzielenie jej danych wnioskodawcy o co wnioskuje do danej osoby organ rozpatrujący wniosek.

Wnioski dostępne są w Wydziale Spraw Obywatelskich - pokój nr 35 Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13 lub dostępne są na stronie internetowej urzędu bip.lobez.pl

 

Wniosek  składa się w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Łobzie, pokój nr 35 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łobzie ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez.

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym można również złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie www.bip.lobez.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,

- dokument, który potwierdza interes prawny,

- dokument, który potwierdza interes faktyczny,

- dowód opłaty za udostępnienie danych,

- jeśli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika, należy dołączyć dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

OPŁATY

- za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL - 31 zł;
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielnego przez każdej wskazanej osobie), gdy wnioskodawcę będzie reprezentował  pełnomocnik niebędący najbliższą rodziną - 17 zł;

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Łobzie, pok. nr 43 lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Łobez nr: 89937510382600483520000010.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Informacje zostaną udzielone w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odmownej służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecienie za pośrednictwem Burmistrza Łobza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, Inspektor Anna Wróbel (pokój nr 35), tel. (0-91) 397 61 53

 

drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Ogłoszenia i obwieszczenia »

Młodzieżowy Zespół Doradczy Burmistrza Łobza

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE OKRĘG NR 10

Wybory Prezydenckie 2020

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021